ADATVÉDELEM

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
AZ ARËNA TÖRÖKBÁLINT SZOLGÁLTATÁSAI KAPCSÁN FELMERÜLŐ, VALAMINT AZ AZARENA.HU ÉS AZ ARENATABOR.HU HONLAPOK HASZNÁLATÁVAL KAPCSOLATOSAN FELMERÜLŐ ADATKEZELÉSHEZ

Hatályos: 2018. 05. 25. napjától
 

1. JELEN TÁJÉKOZTATÓ CÉLJA
Az ARËNA Törökbálint, a www.azarena.hu és a www.arenatabor.hu honlapok és az azon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtója és üzemeltetője, a Tb1nfs Kft. (székhely: 1054 Budapest, Honvéd u. 8. ½., Adószám: 22954110-2-41, a továbbiakban: Szolgáltató) az alábbiakban tájékoztatja a Vendégeket az ARËNA Törökbálint, az azarena.hu és az arenatabor.hu honlap szolgáltatás részeként, illetőleg az azzal összefüggésben folytatott adatkezelésekkel kapcsolatban az Európai Parlament és Tanács Általános
Adatvédelmi Rendeletéről szóló 2016/679 számú rendeletével (a továbbiakban:
GDPR) összhangban.
Szolgáltató az alábbiakban ismerteti adatkezelési elveit, bemutatja azokat az elvárásokat, melyeket saját magával, mint adatkezelővel szemben megfogalmazott. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal.


2. DEFINÍCIÓK
2.1. személyes adat:
bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt – közvetlenül vagy közvetve – név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet;

2.2. hozzájárulás:
az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;

2.3. tiltakozás:
az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

2.4. adatkezelő:
az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

2.5. adatkezelés:
az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is;

2.6. adattovábbítás:
ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik;

2.7. nyilvánosságra hozatal:
ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik;

2.8. adattörlés:
az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

2.9. adatzárolás:
az adatok továbbításának, megismerésének, nyilvánosságra hozatalának, átalakításának, megváltoztatásának, megsemmisítésének, törlésének, összekapcsolásának vagy összehangolásának és felhasználásának véglegesen vagy meghatározott időre történő lehetetlenné tétele;

2.10. adatmegsemmisítés:
adatmegsemmisítés: az adatok vagy az azokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

2.11. adatfeldolgozás:
az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől;

2.12. adatfeldolgozó:
az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából személyes adatok feldolgozását végzi;

2.13. harmadik személy:
olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely vagy aki nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

2.14. harmadik ország:
minden olyan ország, amely nem tagja az Európai Gazdasági Térségnek.


3. ADATKEZELÉSÜNK FELHATALMAZÁSA – Milyen személyes adataidat, meddig kezeljük, mire használjuk őket, és Milyen felhatalmazás alapján?
Az adatkezelésünk jogalapjai az alábbiak:
a) a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint a felhasználó megfelelő tájékoztatáson alapuló önkéntes hozzájárulása az adatkezeléshez;
b) a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerint az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben a Vendég, mint érintett az egyik fél;
c) a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerint az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges;
d) a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerint az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges;
e) az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. §-a által biztosított adatkezelési engedély, amely szerint a Vendég hozzájárulása nélkül kezelhetők a Vendég természetes személyazonosító adatai (név, születési név, anyja születési neve, születési hely és idő) és lakcíme az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából, továbbá a Vendég hozzájárulása nélkül kezelhetők a Vendég természetes személyazonosító adatai, lakcíme,
valamint a szolgáltatás igénybevételének időpontjára, időtartamára és helyére vonatkozó adatok az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződésből származó díjak számlázása céljából (a továbbiakban: Elkertv.).
Az adatkezelés jogalapját az alábbiakban adatkategóriánként és adatkezelési célonként külön-külön meghatározzuk. Az adatkezelés jogalapja minden esetben a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja. Az adatkezelés időtartama minden esetben a Vendég általi visszavonásig tart!

KEZELT ADAT: NÉV
ADAT FORRÁSA: az érintett Vendég
ADATKEZELÉS CÉLJA: kapcsolattartás, azonosítás belépéskor, regisztráció, igény- és jogérvényesítés
KEZELT ADAT: E-MAIL CÍM
ADAT FORRÁSA: az érintett Vendég
ADATKEZELÉS CÉLJA: kapcsolattartás, azonosítás belépéskor (pl. névazonosság esetén), regisztráció, igény- és jogérvényesítés
KEZELT ADAT: TELEFONSZÁM
ADAT FORRÁSA: az érintett Vendég
ADATKEZELÉS CÉLJA: kapcsolattartás, azonosítás belépéskor (pl. névazonosság esetén), regisztráció, igény- és jogérvényesítés
KEZELT ADAT: LAKCÍM
ADAT FORRÁSA: az érintett Vendég
ADATKEZELÉS CÉLJA: kapcsolattartás
KEZELT ADAT: SZÜLETÉSI IDŐ
ADAT FORRÁSA: az érintett Vendég

ADATKEZELÉS CÉLJA: azonosítás

KEZELT ADAT: SZÁMLÁZÁSI ADATOK (NÉV, CÍM, ADÓSZÁM)

ADAT FORRÁSA: érintett kiskorú Vendég adatait megadó szülő/kapcsolattartó
ADATKEZELÉS CÉLJA: nyújtott szolgáltatásról számla kiállítása
KEZELT ADAT: SZÜLŐRE/KAPCSOLATTARTÓRA VONATKOZÓ ADATOK (név, telefonszám, e-mail cím, lakcím, munkahely)
ADAT FORRÁSA: kiskorú Vendég esetén a Szülő/Kapcsolattartó
ADATKEZELÉS CÉLJA: kizárólag az adott eseményhez (amelyhez az adatbekérés megtörtént) kötődő kapcsolattartás, értesítés, információközlés
KEZELT ADAT: ALLERGIÁRA, BETEGSÉGRE, EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓ
ADAT FORRÁSA: érintett Vendég, kiskorú Vendég esetén a Szülő/Kapcsolattartó
ADATKEZELÉS CÉLJA: egészségügyi kockázati tényezőkből adódó bárminemű egészségkárosodást okozó állapot kizárása
KEZELT ADAT: RUHAMÉRET
ADAT FORRÁSA: érintett Vendég
ADATKEZELÉS CÉLJA: kizárólag az adott eseményhez (amelyhez az adatbekérés megtörtént) járó póló, mez, egyéb ruhadarab, kiegészítő beszerzéséhez szükséges
KEZELT ADAT: BALESET BIZTOSÍTÁS MEGLÉTE
ADAT FORRÁSA: érintett kiskorú Vendég esetén a Szülő/Kapcsolattartó
ADATKEZELÉS CÉLJA: az adott esemény (melyhez az adatbekérés megtörtént) időtartamára vonatkozó, Szolgáltató által kötendő biztosítást igényli-e a Vendég


4. Milyen adatokat gyűjtünk rólad automatikusan, és ez milyen hatással lehet rád?
Szolgáltatásunk használata során apró programokat, úgynevezett sütiket vagy cookie-kat és hasonló technológiákat alkalmazunk az eszközödön, hogy segítsük az azonosításodat, hogy segítsünk adataid felismerésében, hogy ne kelljen mindig újra beírni azokat, hogy javítsuk a felhasználói élményt, növeljük a szolgáltatásnyújtásunk biztonságát, hatékonyságát. Ezeket az adatokat nem Te adod meg, hanem mi gyűjtjük Rólad a szolgáltatás igénybevétele során. Nálunk kezelt adataid alapján profilozásra nem kerül sor, illetve automatikus döntéshozatalra sem. Ebbe a körbe tartozik az IP címed, az általad online felületeink böngészésére használt eszközök típusa, operációs rendszere, a használt böngésző típusa, és egyéb technikai jellemzői, az egyes honlapjainkon eltöltött idő mennyisége, kattintások száma és helye, a meglátogatott honlap aloldalak adatai. Alkalmazunk továbbá olyan apró programokat, amelyek megjegyzik, hogy mikor léptél be utoljára az online felületeinkre, és eltárolják bejelentkezési adataidat, hogy a legközelebbi visszatéréskor felismerjék azokat és gyorsabbá tegyék a belépést.

Közösségi média
Honlapunkon úgy nevezett közösségi modulokat (plugin-eket) használunk, mint a Facebook, a Instagram, Youtube. Ezeket a szolgáltatásokat a Facebook Inc., Google Inc. szolgáltatja.

A Facebook és az Instagram üzemeltetője Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA. A Facebook és Instagram pluginokról szóló tájékoztatót és azok kinézetét az alábbi linken tekintheted meg: https://developers.facebook.com/docs/plugins

A Youtube üzemeltetője a Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google”). A Google pluginokról szóló tájékoztatót és azok kinézetét az alábbi linken tekintheted meg: https://developers.google.com/+/web/

Ha felkeresed valamelyik honlapunkat, amely pluginokat tartalmaz, a böngészője közvetlen kapcsolatot teremt a Facebook vagy a Google szerverével. A pluginok tartalmát a mindenkori szolgáltató direkt az böngészőjébe közvetíti és beépül az oldalba. A pluginok beépítésének köszönhetően a szolgáltató információkat kap arról, hogy a böngészője betöltötte a megfelelő oldalt akkor is, ha nem rendelkezik profillal vagy épp nincs bejelentkezve. Ezt az információt (az IP címet is beleértve) a böngészőjétől közvetlenül a szolgáltató USA-ban található szerverére továbbítják és ott tárolják.
Ha valamelyik fenti közösségi média szolgáltatónál bejelentkeztél, a szolgáltatók a látogatásodat a honlapunkon hozzárendelik a Te Facebook, Instagram, Youtube profilodhoz. Ha kapcsolatot teremtesz a pluginokkal, pl. használod a „Tetszik” gombokat, a megfelelő információt is közvetlenül a szolgáltató szerverére továbbítják és ott tárolják.
Az adatgyűjtés célját és terjedelmét, információkat az adatok további feldolgozásáról és felhasználásáról, a jogaidról és az adatvédelmi beállítások lehetőségeiről a szolgáltató adatvédelmi rendelkezéseiben olvashatsz:
Facebook: http://www.facebook.com/policy.php
Google: https://policies.google.com/privacy
Ha nem akarod, hogy a közösségi oldalak adatokat gyűjtsenek az online tevékenységedről, akkor az oldalak felkeresése előtt jelentkezz ki a megfelelő szolgáltatótól. A pluginok betöltését a böngésződbe az Add-Ons segítségéve teheted meg pl. Skript-Blocker „NoScript” (http://noscript.net/).


5. Ki kezeli a személyes adataidat, és ki fér hozzá azokhoz?
Az adatkezelő: az 1. pontban meghatározott adataid adatkezelője, a Tb1nfs Kft., melynek elérhetőségei és cégadatai az alábbiak:
Tb1nfs Kft.
Cégjegyzékszám: 01 09 946281
Adószám: 22954110-2-41
Székhely: 1054 Budapest, Honvéd u. 8. ½.
Postacím: 1054 Budapest, Honvéd u. 8. ½.
Képviselő: Kummerné Illés Edit, ügyvezető, elérhetősége: az adatkezelő fenti székhelyén és elérhetőségein.
A Tb1nfs Kft. részéről adataidhoz a cég munkavállalói férnek hozzá kizárólag abban a körben, amely munkájuk elvégzéséhez feltétlenül szükséges.
Az Adatkezelőnél nem került sor adatvédelmi tisztviselő kinevezésére a GDPR rendelet előírásainak értelmében.
Adataidat kizárólag a 3. pontban leírt célokra használjuk fel, azokat harmadik félnek nem adjuk ki.
A személyes adatok akkor továbbíthatók, valamint a különböző adatkezelések akkor kapcsolhatók össze, ha az érintett ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek.
Személyes adat (beleértve a különleges adatot is) az országból – az adathordozótól vagy az adatátvitel módjától függetlenül – harmadik országban lévő adatkezelő vagy adatfeldolgozó részére akkor továbbítható, ha ahhoz az érintett kifejezetten hozzájárult, vagy azt törvény lehetővé teszi, és a harmadik országban az átadott adatok kezelése, illetőleg feldolgozása során biztosított a személyes adatok megfelelő szintű védelme.
A bíróság, az ügyész és a nyomozó hatóság tájékoztatás, adatközlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkeresheti a Szolgáltatót. (Be. 71. §).
A Szolgáltató a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.


6. Milyen jogaid vannak a személyes adataid kezelésével kapcsolatban és hogyan biztosítjuk azok gyakorlását?

a) Hozzáférési jog: tájékoztatást kérhetsz arról, hogy milyen adataidat, milyen célra, mennyi ideig kezeljük, kinek adjuk át, honnan származnak az általunk kezelt adataid. Amennyiben a hozzáférési jog gyakorlása és az ilyen kérelem egyértelműen megalapozatlan, vagy ismétlődő jellege miatt túlzónak minősül (túlzónak tekintendő a naptári évente 2 tájékoztatás kérést meghaladó gyakoriságú tájékoztatás kérés ugyanazon adatkörre vonatkozóan), valamint minden további másolat kéréséért adminisztrációs díjat számítunk fel, amelynek mértéke: 10.000,- Ft /alkalom.
b) Helyesbítési jog: ha adataid változnak, vagy rosszul rögzítettük őket, kérheted adataid helyesbítését, javítását, pontosítását.
c) Törlési jog: a jogszabályban meghatározott esetekben kérheted, hogy az általunk kezelt adataidat töröljük.
d) Adatkezelés korlátozásához való jog: a jogszabályban meghatározott esetekben kérheted, hogy az adatkezelést korlátozzuk.
e) Tiltakozáshoz való jog: a jogos érdeken alapuló adatkezelés esetében tiltakozhatsz adataid kezelése ellen, ilyen esetben adataidat nem kezeljük tovább.
f) Adathordozhatósághoz való jog: a jelen tájékoztató mellékletében elhelyezett
adathordozási kérelem nyomtatvány kitöltésével kérheted adataid hordozását, amely jogod gyakorlásával kérheted, hogy a jogszabályban meghatározott típusú adataidat adjuk ki részedre, vagy ilyen külön kérésed és felhatalmazásod alapján adjuk át közvetlenül más, általad megjelölt szolgáltatónak.
Fenti kérelmeid elektronikusan, ügyfélszolgálati e-mail címünkre (info@azarena.hu) küldött elektronikus levélben vagy a Szolgáltató székhelyére küldött postai levélben terjesztheted elő, ilyen kérelem benyújtása esetén a jogszabályban meghatározottak szerint járunk el és egy hónapon belül tájékoztatunk arról, hogy milyen intézkedéseket hoztunk a kérelmed alapján.
g) Hozzájárulás visszavonásához való jog: amikor adataidat hozzájárulásod alapján kezeljük, akkor bármikor jogod van a hozzájárulásodat visszavonni, amely azonban nem érinti a hozzájárulásod visszavonását megelőző adatkezelésünk jogszerűségét. Hozzájárulásodat elektronikusan, ügyfélszolgálati e-mail címünkre (info@azarena.hu) küldött elektronikus levélben vagy a Szolgáltató székhelyére küldött postai levélben vonhatod vissza.
h) Panasz jog: amennyiben adatkezelésünkkel kapcsolatban jogsérelem ért, jogod van panaszt benyújtani az illetékes felügyeleti hatósághoz:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Honlap: http://naih.hu
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Postacím: 1534 Budapest, Pf.: 834
Telefon: +36 (1) 391-1400
Telefax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

A Szolgáltató a Vendég adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, illetőleg a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.
Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat.
A Szolgáltató a Vendég adatainak jogellenes kezelésével vagy a technikai adatvédelem követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt megtéríti. Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.
Nem kell megtéríteni a kárt abban az esetben, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.


7. Hogyan biztosítjuk adataid biztonságát?
Adatkezelő az adatok védelme érdekében az alábbi információbiztonsági intézkedéseket vezette be, illetve hajtotta végre:
Részletes információbiztonsági szabályzattal rendelkezünk az általunk kezelt adatok, információk biztonságának biztosítása érdekében, amely valamennyi munkavállalónkra kötelező, és amelyet valamennyi munkavállalónk ismer és alkalmaz.
A munkavállalóinkat az adat- és információbiztonság követelményeire vonatkozóan rendszeresen oktatjuk, képezzük.
7.1. Adatbiztonság az IT infrastruktúrában
A személyes adatokat saját központi szerverünkön tároljuk, amelyhez szigorú jogosultságkezelési szabályok alapján csak nagyon korlátozott személyi, alkalmazotti kör férhet hozzá. Informatikai rendszereinket időről időre, visszatérően és rendszeresen teszteljük és ellenőrizzük az adat- és IT
biztonság megteremtése és fenntartása érdekében.
Az irodai munkaállomások jelszóval védettek, idegen adathordozó használata korlátozott és csak biztonságos körülmények között, ellenőrzést követően megengedett.
A Szolgáltató valamennyi rendszerére, rendszerelemére kiterjedő, rendszeres és folyamatos kártékony szoftverek elleni védelem biztosított.
A programok, alkalmazások és eszközök tervezése, fejlesztése, tesztelése és üzemeltetése során a biztonsági funkciókat kiemelten és elkülönítetten kezeljük.
Az információs rendszer hozzáférési kulcsait (pl. jelszó) titkosítva tároljuk és továbbítjuk, a rendszer biztonságát érintő adatok (pl. jelszavak, jogosultságok, naplók) védelméről a hozzáférési jogosultságok kiosztásánál gondoskodunk.
7.2. Adatbiztonság a kommunikációban
Az elektronikus úton továbbított üzenetek, állományok tekintetében a biztonságos adatcsere követelményének teljesítéséhez biztosítjuk az adatok integritását mind a (kommunikáció) vezérlő, mind a felhasználói adatokra. Az adatvesztés és sérülés elkerülése céljából hibadetektáló és javító eljárásokat alkalmazunk. Az alkalmazások tekintetében a jelszavak, a jogosultságok és a biztonsággal kapcsolatos más paraméterek, adatok csak titkosítva továbbíthatók. A hálózaton alkalmazzuk a végpont-végpont szintű jogosultság ellenőrzés, az elszámoltathatóság és auditálhatóság biztosítása védelmi funkciókat.
Az általunk alkalmazott védelem detektálja az illetéktelen módosítás, a beékelődés, valamint az ismétlő adás előfordulását. Az adatvesztést és -sérülést hibadetektáló és javító eljárásokkal akadályozzuk meg, és gondoskodunk a le nem tagadhatóság biztosításáról.
Az adattovábbításra használt hálózat esetében a biztonsági szintnek megfelelő módon biztosítjuk az illegális rácsatlakozás és a lehallgatás megakadályozását.
7.3. Adatbiztonság a szoftverfejlesztés, programozás során
A rendszereink, szoftvereink fejlesztése során már a tervezési folyamatba beépítjük az adatvédelem és adatbiztonság követelményeit, amelyet a fejlesztés során folyamatosan biztosítunk.
A szoftverfejlesztés során elválasztjuk egymástól a fejlesztői/teszt környezetet és az éles környezetet, teszt és éles adatokat, a tesztelés során a személyes adatokat lehetőség szerint deperszonalizáljuk.
A programozás során betartjuk a biztonságos kódolás alapvető követelményeit, platform- és programnyelv függő technikákat alkalmazunk a jellemző sérülékenységek kiküszöbölésére, követjük a legújabb iparági ajánlásokat a kódok átvizsgálására.
Folyamatos követést alkalmazunk az újonnan felfedezett sebezhetőségek azonosítására, fejlesztőinket rendszeresen oktatjuk az adatbiztonsági követelményekkel kapcsolatban, valamint programozási technikákat standardizálását alkalmazzuk a tipikus hibák elkerülésére.
Az elkészült kódok ellenőrzését a biztonságos kódolás alapelvei szerint elvégezzük és változáskövetéssel biztosítjuk a megfelelő dokumentálást.
7.4. Adatbiztonság az iratkezelés során
Az iratkezelés során is betartjuk az adatbiztonság követelményeit, amelyet iratkezelési szabályzatban rögzítettünk. Az iratkezelést írásban meghatározott jogosultsági szintek szerint, az egyes iratok bizalmas jellegéhez mérten alkalmazott biztonsági előírások szerint végezzük.
Részletes és szigorú szabályokkal rendelkezünk az iratok megsemmisítésére, tárolására, kiadmányozására vonatkozóan.
7.5. Fizikai adatbiztonság
A fizikai adatbiztonság megteremtése érdekében biztosítjuk nyílászáróink megfelelő záródását és védelmét, szigorú látogatási és belépési előírásokat alkalmazunk a látogatókra vonatkozóan.
A papír alapú, személyes adatokat tartalmazó dokumentumok zárt, tűz- és vagyonvédelmet biztosító szekrényben kerülnek elhelyezésre, amelyhez csak meghatározott személyzeti kör fér hozzá megfelelő jogosultságkezeléssel.
Az adathordozó eszközök elhelyezésére szolgáló helyiségeket úgy alakítottuk ki, hogy elegendő biztonságot nyújtsanak illetéktelen vagy erőszakos behatolás, tűz vagy természeti csapás ellen.
Az adatátvitelre, valamint mentésre, archiválásra használt adathordozók tárolása pedig csak megbízhatóan zárt helyen történhet.


8. Mit teszünk, ha adatvédelmi incidens következik be nálunk?
A jogszabályoknak megfelelően bejelentjük a felügyeleti hatóságnak az adatvédelmi incidenst a tudomásszerzéstől számított 72 órán belül, és nyilvántartást is vezetünk az adatvédelmi incidensekről. A jogszabály által meghatározott esetekben pedig az érintett felhasználókat is tájékoztatjuk róla.